ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 9001:2015 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МАГАДЛАХ АУДИТААР АМЖИЛТТАЙ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ.

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 9001:2015 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН МАГАДЛАХ АУДИТААР АМЖИЛТТАЙ ҮНЭЛЭГДЛЭЭ.

Тус хүрээлэн энэ 2021 онд стандартын шаардлагын дагуу хөндлөнгийн магадлах аудитад хамрагдаж ҮРГЭЛЖЛЭН НИЙЦЭЛТЭЙ буюу чанарын удирдлагын тогтолцоо амжилттай нэвтэрч, хэвшсэн байгууллага хэмээн үнэлэгдсэн байна. Олон улсын итгэмжлэлийн форум нэгдсэн мэдээллийн санд албан ёсны бүртгэлтэй MNS ISO 9001:2015 стандартад бүртгэлтэй боллоо.