Магадлах аудитад хамрагдав

Магадлах аудитад хамрагдав

ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн нь чанарын менежментийн тогтолцооны олон улсын ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) стандартыг 2019 онд нэвтрүүлэн, амжилттай итгэмжлэгдсэн.

  Тус хүрээлэн энэ онд стандартын шаардлагын дагуу хөндлөнгийн магадлах аудитад хамрагдаж үргэлжлэн нийцэлтэй буюу чанарын удирдлагын тогтолцоо амжилттай нэвтэрч, хэвшсэн байгууллага хэмээн үнэлэгдлээ