Узбекистан Улсын Ташкент хот

Узбекистан Улсын Ташкент хот

     Узбекистан Улсын Ташкент хот “ТАКББХ: Бэрхшээлийг даван туулах нь” олон улсын хурал болон Киргизстан улсын Бишкек хотноо “Биоаюулгүй ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх” олон улсын сургалт-2019 он