Гамшиг судлалын хүрээлэн "Сумдад байгуулагдсан сайн дурын хэсгийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын судалгаа" тайлангийн үр дүнгээс

Гамшиг судлалын хүрээлэн "Сумдад байгуулагдсан сайн дурын хэсгийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын судалгаа" тайлангийн үр дүнгээс


 Download Attachment